Administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych.

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,Allbud,, sp . z o.o.ul.Stefana Okrzei 32  22- 400 Zamość NIP 922 264 07 91 REGON 951201400 .

2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług stanowiących prawnie uzasadniony interes spólki oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia wynikających z działalności spólki .Dane w tych celach będą przetwarzane na podstawie :rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .Administrator będzie przetwarzać dane pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia umowy, bądź wykonywaniem złożonego zamówienia/zawartej umowy. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą prawną ich przetwarzania może lub mogą być:
1)
zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych – wskazana w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
2)
wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy Współpracy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3)
wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
4)
uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów  administratora – wskazane w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę.

3.Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją działalności handlowej spólki na podstawie art .6. Rodo będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy :

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Dane kadrowe dotyczące pracowników będą archiwizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

– dane osobowe związane z działalnością administratora – 3 lata

– Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

-dane z monitoringu – będą przechowywane 1 miesiąc kalendarzowy

4.Odbiorcy danych-dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzałay , a w szczególności :

  • podmiotom prowadzacym działalność pocztową lub kurierską
  • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
  • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS i itp )

  • dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

5..Osoba, której dane dotyczą ma prawo do : dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą .ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).